Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu „Budimex Start-up Challenge”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu o nazwie „Budimex Start-up Challenge” (dalej „Konkurs”), w tym warunki, okres trwania, zasady udziału, przetwarzania danych osobowych, procedury reklamacji, a także uprawnień osób biorących udział w Konkursie i obowiązków jego organizatora.
1.2. Organizatorem Konkursu jest BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764 (dalej „Organizator”).
1.3. Misją Konkursu jest promocja start-upów oraz przedsiębiorców, którzy budują i rozwijają innowacyjne technologie w obszarze energetyki, odnawialnych źródeł energii oraz ekologicznych rozwiązań dla budownictwa.
1.4. W Konkursie mogą brać udział podmioty prowadzące innowacyjną, indywidualną działalność gospodarczą, tj.:

1.4.1 osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające wymogi Konkursu, zgłoszone przez osobę reprezentującą zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi we właściwym rejestrze (dalej: „Reprezentant”);

1.4.2 pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zostaną zgłoszone we właściwym terminie do udziału w Konkursie;
dalej zwani „Uczestnikami”.

1.5. Uczestnika w trakcie Konkursu może reprezentować zespół składający się z maksymalnie 3 (trzech) osób (dalej: „Zespół Uczestnika”).
1.6. Uczestnikami Konkursu mogą zostać jedynie podmioty wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu, które spełnią wszystkie poniższe warunki:

    1. podali zgodne z prawdą dane osobowe i kontaktowe zapoznali się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych;
    2. złożyli oświadczenie w przedmiocie posiadania pełnych praw autorskich, praw majątkowych, do utworów w ramach zgłoszonego Projektu, których wykorzystanie w czasie trwania Konkursu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a także nie stanowi podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do praw własności intelektualnej;
    3. wyrazili zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworów prezentowanych przez nich w ramach Projektu w celach związanych z realizacją i promocją Konkursu.

 

1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmioty od Organizatora zależne lub z nim powiązane kapitałowo, personalnie lub organizacyjnie, podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
1.8. W przypadku, gdy Reprezentant nie jest wyszczególniony we właściwym rejestrze, zgłoszenie będzie weryfikowane przez Organizatora poprzez kontakt z danym Uczestnikiem, który będzie musiał wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie.
1.9. Celem Konkursu jest przyznanie nagród, na zasadach określonych w Regulaminie, dla Uczestników, którzy przedstawią najciekawsze, najbardziej innowacyjne i najbardziej atrakcyjne dla spółek z Grupy Budimex rozwiązania w obszarze energetyki, odnawialnych źródeł energii oraz ekologicznych technologii dla budownictwa.
1.10. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem: www.budimexstartupchallenge.pl (dalej „Portal”).
1.11. Nadzór nad prawidłowym wyłonieniem nominowanych do Konkursu sprawuje Jury (dalej „Jury„) powoływane przez Organizatora, w którego skład wchodzi 6 (sześć) osób. Przewodniczącego Jury wskazuje Organizator. Organizator ma obowiązek skompletować Jury do ostatniego dnia Zgłoszeń.
1.12. Zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzcy„), spośród nominowanych, wybiera Jury.
1.13. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa polskiego.
1.14. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26 z późn. zm.).

 

2. Czas trwania

2.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 listopada i jest to pierwszy dzień nadsyłania Zgłoszeń, trwa do dnia 26 listopada, który jest ostatnim dniem nadsyłania Zgłoszeń.
2.2. Uczestnik może przystąpić do Konkursu najpóźniej w dniu 26 listopada.
2.3. Dniem przystąpienia do Konkursu jest dzień wysłania Zgłoszenia
2.4. Ostateczny termin nadsyłania Zgłoszeń może ulec zmianom.

 

3. Zasady uczestnictwa

3.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Wyłączone z udziału w Konkursie są podmioty prowadzące działalność bezpośrednio konkurencyjną względem Organizatora.
3.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (dalej: „Zgłoszenie„) w terminie wskazanym w pkt. 2 Regulaminu. Formularz Zgłoszenia zostanie zamieszczony na Portalu.
3.3. Zgłoszenie powinno zostać wypełnione przez Reprezentanta Uczestnika (w przypadku podmiotów wskazanych w pkt. 1.4. ppkt. 1) lub samego Uczestnika (w przypadku podmiotów wskazanych w pkt. 1.4. ppkt. 2).
3.4. Nadesłane Zgłoszenie przechodzą analizę zgodności z wymogami formalnymi.
3.5. Zgłoszenia będą dostępne jedynie dla Organizatora i członków Jury. Do wiedzy publicznej zostanie podana wyłącznie lista finalistów oraz Zwycięzców.
3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość danych nadesłanych przez Uczestników.
3.7. Organizator oświadcza, że nie zapewnia poufności informacji zawartych w Projekcie oraz prezentacji Projektu i nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji. Powyższe oznacza, że Uczestnik powinien powstrzymać się od prezentowania w Projekcie informacji stanowiących jego tajemnicę przedsiębiorstwa, co akceptuje i potwierdza przystępując do Konkursu, jak również nie będzie podnosić względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tytułu ujawnienia jego informacji poufnych w związku z prezentacją Projektu.
3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji zgłoszeń przed podaniem ich do wiadomości Jury.
3.9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie:

    1. w razie naruszenia postanowień i warunków niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu,
    2. który narusza powszechnie akceptowane normy obyczajowe, religijne, propaguje przemoc, wzywa do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, publikuje treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodujące naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego, narusza dobra osobiste Organizatora Konkursu lub stawia go w niekorzystnym świetle.

 

4. Przebieg Konkursu

4.1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w ramach dwuetapowej procedury:

4.1.1. Etap I: Zweryfikowane Zgłoszenia zostaną ocenione przez członków Jury, którzy wybiorą 10 finalistów.
4.1.2. Etap II: Zwycięzców spośród finalistów wybiera Jury na zasadach określonych w Regulaminie.

4.2. Uczestnicy przy dokonaniu Zgłoszenia przesyłają projekt pomysłu lub opis istniejącej innowacyjnej technologii w obszarze energetyki, odnawialnych źródeł energii oraz ekologicznych technologii dla budownictwa (dalej: „Projekt”).
4.3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden Projekt.
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania Zgłoszeń i odmówienia prawa udziału w Konkursie Uczestnikom, których Projekty nie spełniają wymagań określonych Regulaminem, a w szczególności są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, naruszają prawa osób trzecich, zawierają groźby, treści wulgarne, obsceniczne, nienawistne, agresywne, pornograficznych, a także dyskryminujące ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy z jakiejkolwiek innej przyczyny.

 

5. Zasady głosowania

5.1. W I Etapie głosowania każdy z członków Jury kierując się swoim własnym uznaniem oraz na podstawie informacji zawartych w Zgłoszeniu i opisie Projektu, wybierze spośród zgłoszonych Uczestników Konkursu 10 (słownie: dziesięciu finalistów).
5.2. Lista Uczestników przygotowywana jest przez Organizatora i zawiera kartę oceny każdego Uczestnika, który został skutecznie zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany.
5.3. Członkowie Jury otrzymują zweryfikowane Zgłoszenia drogą elektroniczną od Organizatora. Jury oddaje głosy poprzez wypełnienie elektronicznej karty do głosowania w terminie do dnia 2 grudnia 2021.
5.4. Zatwierdzenie finalistów następuje podczas obrad Jury (dalej: „Obrady”), które odbędą się w dniu 3 grudnia.
5.5. Do II Etapu głosowania awansuje 10 (słownie: dziesięć) Uczestników, którzy po zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków Jury uzyskali największą liczbę głosów w swoich kategoriach oraz zostali zatwierdzeni podczas Obrad.
5.6. Jeżeli taką samą, największą liczbę głosów uzyska większa liczba Uczestników, Jury wybiera finalistów poprzez głosowanie w trakcie Obrad.
5.7. W II Etapie głosowania każdy z członków Jury kierując się swoim własnym uznaniem przyznaje 1 głos na podstawie prezentacji Projektów przez Uczestników, która może trwać maksymalnie 10 minut.
5.8. Uczestnicy będą przedstawiali prezentacje Jury w formie zdalnej wideokonferencji lub na żywo w dniu 16 grudnia w Warszawie. Niestawiennictwo Uczestnika na prezentacji Projektu w II Etapie oznacza jego rezygnację z udziału w Konkursie.
5.9. Jury oceni prezentacje zgodnie z następującymi kryteriami:

5.9.1. innowacyjność,
5.9.2. model biznesowy,
5.9.3. możliwości oraz ograniczenia technologiczne,
5.9.4. przewaga konkurencyjna,
5.9.5. wpływ na środowisko,
5.9.6. sposób i jakość prezentacji,
5.9.7. potencjał współpracy ze spółkami Grupy Budimex w formie pilotażu lub inwestycji.

5.10. Przed dokonaniem wyboru Jury przeprowadzi obrady, w wyniku których dokona wyboru 3 Zwycięzców. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, na których swój głos odda największa liczba członków Jury w II Etapie głosowania.
5.11. Imiona i nazwiska lub odpowiednio nazwy Zwycięzców zostaną ogłoszone podczas gali, która odbędzie się w miejscu i terminie określonym przez Organizatora (dalej „Gala”).
5.12. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk Uczestników lub członków Zespołów Uczestników oraz odpowiednio nazw Uczestników, które dostały się do II Etapu Konkursu oraz Zwycięzców.

 

6. Nagrody

6.1. Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody pieniężne (dalej „Nagrody”):

1. I miejsce – 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych) zł;
2. II miejsce – 30.000,00 (trzydzieści tysięcy złotych) zł;
3. III miejsce – 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych) zł.

6.2. Nagrody zostaną wypłacone przez Organizatora w terminie 30 dni od daty wypełnienia przez danego Zwycięzcę dokumentacji wskazującej rachunek bankowy i inne niezbędne dane.
6.3. Nagrody zostaną pomniejszone o należny podatek dochodowy zapłacony przez Organizatora. Na żądanie Organizatora Zwycięzcy zobowiązani są dostarczyć dane niezbędne do prawidłowego ustalenia obowiązków podatkowych pod rygorem utraty prawa do nagrody.
6.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach powodujących brak możliwości zorganizowania Gali, w tym z uwagi na COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gali lub przeprowadzenie jej w formie zdalnej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o terminie i sposobie ogłoszenia Zwycięzców.

 

7. Prawa własności intelektualnej

7.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Projekt, zarówno w całości, jak i jako każdy z jego elementów, nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku, autorskich praw majątkowych i osobistych, praw wynikających z wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych.
7.2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z materiałów zawartych w Projekcie, w tym w szczególności fotografii i ich oznaczeń odróżniających, w celach promocji i organizacji Konkursu w dowolnych mediach, a także udziela zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora i Partnera opracowaniami tych materiałów w celu, o którym mowa w niniejszym punkcie.
7.3. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika oraz dokonanie przez niego prezentacji Projektu nie spowoduje przeniesienia na Organizatora jakichkolwiek praw do Projektu, w szczególności praw własności intelektualnej do Projektu.

 

8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na adres Organizatora. Wszelkie spory związane z Regulaminem i Konkursem rozstrzygane będą przez Organizatora
8.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane w terminie 14 dni od wykrycia nieprawidłowości i powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.
8.3. Reklamacje należy kierować do Organizatora Konkursu, na adres podany na Portalu
z dopiskiem „Budimex Start-up Challenge” wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem do korespondencji.
8.4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia do Organizatora Konkursu. Odpowiedź na reklamację niezwłocznie wysyła Uczestnikowi w terminie wyżej określonym.
8.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przewidzianego Regulaminem, do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z przebiegiem Konkursu powołane są sądy powszechne w Polsce.

 

9. Dane Osobowe oraz wizerunek

9.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Organizator.
9.2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu opisane są w obowiązku informacyjnym Organizatora zamieszczonym na Portalu.
9.3. Organizator oświadcza, że przebieg Konkursu oraz Gali może być rejestrowany przez Organizatora. Oznacza to, że rejestracji może podlegać wizerunek Uczestnika lub odpowiednio Reprezentanta Uczestnika, a także wszelki wypowiedzi tych osób. Rejestracji może podlegać zarówno obraz, jak i dźwięk.
9.4. Decydując się na uczestnictwo w Wydarzeniu Uczestnik, Reprezentant Uczestnika lub odpowiednio każdy członek Zespołu Uczestnika przyjmuje do wiadomości, że przebieg Konkursu oraz Gala będą rejestrowane, przyjmuje do wiadomości i godzi się na podanie jego imienia i nazwiska lub nazwy do publicznej wiadomości w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Konkursu, marki Organizatora i oferowanych przez Organizatora produktów lub usług, w szczególności za pośrednictwem Internetu, w tym strony internetowej Organizatora i jego profili w mediach społecznościowych.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
10.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
10.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
10.4. W trakcie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na Portalu.
10.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.