Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu „Budimex Start-up Challenge” jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, (dalej „Organizator”)
 2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez adres e-mail: dane.osobowe@budimex.pl.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. w przypadku Uczestników Konkursu w celu:
   1. organizacji i realizacji Konkursu „Budimex Start-up Challenge”,
   2. zaproszenia do udziału w gali Demo Day,
   3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.
    Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  2.  w przypadku Finalistów Konkursu w celu:
   1. organizacji i realizacji Konkursu „Budimex Start-up Challenge” oraz udostępniania informacji o  wynikach Konkursu,
   2. zaproszenia do udziału i wstępu w gali Demo Day,
   3. promocji Konkursu „Budimex Start-up Challenge” i gali Demo Day w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Organizatora.
   4. dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  3. dodatkowo w przypadku Zwycięzców Konkursu w celu:
   1. organizacji i realizacji Konkursu „Budimex Start-up Challenge” oraz udostępniania informacji o  wynikach Konkursu,
   2. zaproszenia do udziału i wstępu w gali Demo Day,
   3. promocji Konkursu „Budimex Start-up Challenge” i gali Demo Day w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Organizatora,
    Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   4. zapłaty podatku i innych świadczeń związanych z przyznanymi nagrodami,
    Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu będzie The Heart S.A., która świadczy Organizatorowi usługi związane z obsługą Konkursu „Budimex Start-up Challenge”, dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest  konieczny do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c RODO), opublikowane na stronie: http://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/ppdo.html, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Organizator przechowuje dane osobowe przez okres:
  1. w przypadku Uczestników Konkursu:
   1. przez okres organizacji i realizacji Konkursu;
   2. a następnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych Konkursem lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  2. w przypadku Finalistów Konkursu w celu:
   1. przez okres organizacji i realizacji Konkursu;
   2. przez okres działań informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Gali oraz Konkursu tj. do czasu trwania kolejnych edycji Konkursu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. a następnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych Konkursem lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  3. w przypadku Zwycięzców Konkursu:
   1. przez okres organizacji i realizacji Konkursu;
   2. przez okres działań informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Gali oraz Konkursu tj. do czasu trwania kolejnych edycji Konkursu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. przez okres wynikający z przepisów dot. należności publiczno-prawnych w związku Nagrodą,
   4. a następnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych Konkursem lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikom oraz Zwycięzcom Konkursu przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i na warunkach określonych w przepisach RODO,
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego (organu publicznego powołanego w  celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie „Budimex Start-up Challenge” .
 8. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w Grupie Budimex oraz trybu realizacji wniosków: http://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/rodo-Grupa.html